Ruimte wordt een schaars goed

Nederland is één van de dichtstbevolkte landen van Europa. Bijna 15% van ons land is verstedelijkt. En dat percentage blijft groeien. Houden we straks nog voldoende ruimte over voor groen?
 

Ruimte voor ruimte

De ruimte, zowel de persoonlijke als de openbare, raakt in het geding. Gelukkig signaleert onze regering dit ook en is hier een speciaal beleid voor ontwikkeld. De nota Ruimte beschrijft de visie op ruimte voor de komende jaren. Hoofddoel van deze nota is: “... ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in Nederland ter beschikking staat.”


In de praktijk betekent dit dat de verschillende functies van ruimte (wonen, werken, recreëren, mobiliteit) elkaar niet in de weg mogen zitten en elkaar waar mogelijk kunnen versterken. Ook moeten deze functies toegankelijk zijn voor alle bevolkingslagen en -groepen.

Oei, een flinke klus voor de regering, provincies en gemeenten. Want hoe kun je het stedelijk gebied krachtig maken zonder ruimte af te snoepen van het landelijk gebied? 
 

Eerlijk zullen we alles delen

Ons land verstedelijkt, de natuur is in het gedrang en het waterpeil lijkt ook nog eens te stijgen. Aaaaah! Het lijkt er echt op dat ruimte schaars goed wordt. Hoe kunnen we die ruimte dan zo eerlijk en veilig mogelijk verdelen?

Bijna iedereen wil wel een huis met een tuin en een parkeerplaats voor de deur. Veel gemeenten zitten echter aan de grenzen qua uitbreiding van woongebieden. Toch heeft iedereen recht op een stukje woon- en leefruimte. Wéér een dilemma, want bebouwing mag niet (altijd) ten koste gaan van groen en openbare ruimte.

Gijs van Zonneveld, hoofd Groene Ruimte bij de Zeeuwse Milieufederatie, ziet het zo: “Ruimte moet een schaars goed blijven. Doordat ruimte via beperkingen in het ruimtelijke beleid schaars is, wordt het zuinig gebruik ervan gestimuleerd. De prijs die betaald moet worden om de open ruimte te mogen gebruiken, te mogen bebouwen, zal daardoor ook stijgen. Met deze extra opbrengst kan de ruimte duurzaam ontwikkeld worden.” Ruimte wordt dus niet alleen schaars, maar tegelijkertijd duurzaam. 
 

Tip: Kijk op de site van je provincie voor meer info over het provinciaal ruimtelijk beleid.

 

woningaanbod

 

Duurzaamheid duurt het langst

De behoefte aan ruimte voor wonen, werken, infrastructuur, voorzieningen, recreatie, sport, water en natuur neemt toe. Om Nederland mooi, veilig en vitaal te houden voor de toekomst moeten al deze functies beter op elkaar afgestemd worden. Kortom: de beschikbare ruimte in ons kleine landje moeten we koesteren en zo duurzaam mogelijk benutten. Mocht je zelf toch echt (nog) meer ruimte nodig hebben, emigreer dan naar Australië of Canada. Ruimte genoeg!


Op zoek naar ruimte

De natuur heeft hier in verhouding tot andere Europese landen minder ruimte. Een klein deel van het landoppervlak is in Nederland natuur. Terwijl dat in (de rest van) Europa gemiddeld drie keer zoveel is.

Hoe zit het dan met groen in de stedelijke gebieden? De hoeveelheid groen in de stad blijkt (tussen 1993 en 2000) gek genoeg amper afgenomen. Maar, we moeten het wel met meer mensen delen. Het zogenaamde openbaar groen, zoals parken, plantsoenen en bos, is zelfs licht toegenomen in diezelfde periode. Toch is het stuk groen per inwoner afgenomen. De groei van het openbaar groen blijft namelijk achter bij de groei van de bevolking. Conclusie: ook in stedelijk gebied leveren we in op de ruimte.  
 

Tip: Samenwonen en -leven met extra aandacht voor elkaar én voor de natuur kan in 'duurzame wijken' als: KersentuinDuindorp wonenIn goede aarde en Meerstad.